„A24” járműkategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamhoz

„Sansz 90” Gépjárművezető-képző Oktató Kkt. 4821 Ópályi, Kossuth út 36. cg.:15-03-010236

email: sansz90@freemail.hu, Tel.: 06-44-315-666, www.sansz90.hu

Iskolavezető: Kedves Lénárd sansz90@freemail.hu 06-20-310-3378

Telephely: 4700 Mátészalka, Meggyesi út Sansz Rutinpálya Tel.: 06-20-310-3378

Ügyfélfogadás rendje:

helye: Mátészalka, Szalkai László u. 35. 06-44-315-666

ideje: Hétfő, kedd, csütörtök   9-12,  13-16    Szerda  9-12,    13-1730       Péntek :   -

 

A tanfolyamra való, felvétel módja:

Amennyiben az írásos tájékoztató áttanulmányozása után  úgy döntött, hogy jelentkezik motorkerékpár-vezetői tanfolyamunkra abban az esetben irodánkban töltsön ki egy Jelentkezési és vizsgalapot. Ezt adja át képviselőnknek, aki közli Önnel a tanfolyam indításának időpontját és  írásbeli szerződést köt Önnel.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségügyi feltételeknek

- 1. csoportú egészségi alkalmassági

- alapfokú iskolai végzettség, melynek meglétéről a Jelentkezési és vizsgalapon lapon nyilatkozni kell

- legalább 23 és fél éves életkor

- kitöltött megfelelő okmányokkal ellátott Jelentkezési és vizsgalap, képzési szerződés megkötése

- nem magyar állampolgár esetén 6 hónapnál régebbi Magyarországi tartózkodási engedély.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

     Ha még nem rendelkezik ilyen vizsgával, úgy az autósiskolánk által szervezett tanfolyamon azt megszerezheti. Tanfolyam időtartama: 10 oktatási óra.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

- közúti elsősegély nyújtási ismertekről szóló igazolás bemutatása

- alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása eredetben a Vizsgáztatási Osztály részére

- tanfolyami és vizsgakötelezettségek teljesítése

A vizsgára bocsátás feltételei:

                Elméleti vizsgára bocsátható, aki: a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és 24. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Az elméleti vizsgát az első elméleti foglalkozástól számított 9 hónapon belül  meg kell kezdeni és az első elméleti foglalkozástól számított 1 éven belül sikeresen kell teljesíteni.

          Járműkezelési vizsgára bocsátható: aki az  elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, az előírt életkort (24 év) betöltötte és  a gyakorlati képzés alapoktatás részét igazoltan elvégezte.

            Forgalmi vizsgára bocsátható: aki a járműkezelési vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, az előírt életkort (24 év) betöltötte,  a képzés főoktatás gyakorlati részét igazoltan elvégezte. A forgalmi vizsgát a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell teljesíteni. Amennyiben fent említett idő korlátokon belül a képzés nem sikerül befejezni abban az esetben az addig elvégzett tanfolyam és megszerzett vizsgák érvényességüket vesztik.

„A24” járműkategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyam óraszámai:

                  Kötelező óraszámok          Képzőszerv által adott órák száma:

elmélet:             22 óra                                               26 óra

alap:                  10 óra                                     tanuló igénye szerint

forgalom:          16 óra                                     tanuló igénye szerint

vizsgaóra:          1 óra

Az elméleti tanórák 45, a gyakorlati tanórák 50 percesek. tanórák közötti szünet 10 perc.

Járműhasználat:

Képzőszervünk oktató járművet biztosít, de előző egyeztetés alapján lehetőség van saját jármű használatára is /ebben az esetben a tandíj külön megállapodás alapján/.

     Válaszható járműtípusok: Kawasaki, Honda

Hiányzás pótlása, annak költségei:

Az elméleti tanfolyam óráiról a 10 % hiányzás  megengedett. Amennyiben a  hiányzás  mértéke meghaladja a megengedettet  azt pótolni kell. Az elméleti pótórákért cégünk külön díjat nem számol fel. A gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

Az iskolavezető mentesítést adhat elméleti tantárgyak hallgatása alól: szakirányú képesítés esetén, továbbá mozgáskorlátozott, siket, magyar nyelvet nem beszéli.  Vizsgák alól, kérésre a Vizsgáztatási Osztály  mentesíti azt, akit az iskolavezető szakirányú végzettség alapján  mentesített. Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten érti vagy beszéli, továbbá egészségügyi állapota miatt írásra képtelen.

A tanuló jogai:

- a felajánlott szolgáltatásokat igénybe venni

- a tanfolyamhoz szükséges eszközöket használni

- az oktatót megválasztani

- sérelem esetén jogorvoslatot kérni

- más képzőszervhez átjelentkezni

- az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakérni

- a szerződés felbontását kezdeményezni

- a szerződés egy példányát átvenni

A tanuló kötelezettségei:

- az előírt díjak megfizetése

- hatékonyan közreműködni az oktatási folyamatban

- károkozásnál azok értékének megtérítése

- a foglakozásokon részt venni, azok menetét nem zavarni

A tanuló áthelyezés rendje:

A tanuló áthelyezése a tanuló kérésére történik, a rendszeresített nyomtatvány három példányban történő hiteles kitöltésével. A kérelem egy példánya a képzőszervnél marad, két példányt a kérelmezőnek kell átadni, melyet a befogadó képzőszervhez lead.

A képzőszerv jogai:

- csak a kifizetett díj mértékéig szolgáltatni

- elmélet tandíj visszaigénylését csak abban az esetben teljesíteni, ha a tanuló egyetlen

- foglalkozáson sem vett részt

- szerződés bontást kezdeményezni

- a tanfolyam ideje alatt bekövetkezett költségváltozásokat érvényesíteni

- rendeletek rá vonatkozó részét érvényesíteni                                                     

A képzőszerv kötelezettségei:

- szakmailag színvonalas oktatást biztosítani

- a tanuló reális igényeit kielégíteni

- a tanuló áthelyezést kérésre kiadni

- az előírásokat betartani

- a képzést folyamatosan ellenőrizni

- tansegédletet térítés ellenében biztosítunk

Az oktatási helyszínek:

Az elméleti oktatás helyszíne tanfolyamonként változó lehet. Az alap oktatás helyszíne a meggyesi úti gyakorlópálya. A forgalmi oktatás helye zömmel Mátészalka belterülete, de a megye egész területe igénybe vehető.

A tanfolyamdíjak és azok megfizetésének módjai:

            Elmélet: 25 000 Ft         Járművezetési gyakorlat: 4 000 Ft/ óra     Elsősegély: 7 000.Ft

            A befizetés az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában történik vizsga tantárgyanként, legkésőbb a vizsga bejelentéséig.

A vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai:

            Elmélet:            4 600 Ft,           Járműkezelés: 4 700 Ft,      Forgalom:11 000 Ft

A befizetés az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában történik vizsga tantárgyanként legkésőbb a vizsga bejelentéséig.

Elsősegély: 7 900  Ft.     Befizetés postai utalványon.

A pótvizsga díjak megegyeznek az alapvizsga díjakkal.

Felnőttképzési szolgáltatás: Intézményünk a következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja:

I. Az előzetesen megszerzett ismeretek felmérése és figyelembevétele

II. A résztvevők képzési szükségleteinek felmérése, képzési tanácsadás

Panaszkezelés:

Intézményünk munkatársai a képzésben résztvevők panaszát meghallgatják és panaszkezelés szabályzat alapján körültekintően kivizsgálják, majd az érintettekkel egyeztetnek. Szükség esetén írásba visszajelez a panaszos részére.   

A képzés felügyeletét ellátja:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály Nyíregyháza Törzs u.108. Tel.: 06 42 596 166      

Akkreditációs lajstromszám: AL- 0213                                           Nyilvántartási szám: 15-0194-04

ÁKÓ: III. n.év: 125,57%                          VSM: III. n.év: 70,59%(E),88%(GY)                              KK: 153 300 Ft

  1. n.év: 100%                   IV. n.év:          -     , 88,89 %(GY)                                                         KK: 153 300 Ft

Belépés az E-learning oldalára

Ügyfélfogadás

Hétfő:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Kedd:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Szerda:

09:00-12:00 és 13:00-17:30

 

Csütörtök:

09:00-12:00 és 13:00-16:00

 

Péntek:

ZÁRVA